Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1073 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2019 година, както следва:
1.    В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
 2019 Г., СЪГЛАСНО ГОРСКО СТОПАНСКИ
 ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА ПЛАН
по
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гора
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
Забележка
1
Русе
4-е
0.7
Шир. Нискост.
50
35
35
ак
2
Русе
6-г
0,4
Шир. Нискост.
75
30
30
ак
3
Русе
13-ж2
1,3
Шир. Нискост.
85
110
110
ак
4
Русе
13-е2
0,5
Шир. Нискост.
90
45
45
ак
5
Ново село
173-а
24,6
Шир. Нискост.
65
100
2710
ак
6
Ново село
173-б
6,1
Шир. Нискост.
140
88
590
ак
7
Ново село
173-в
5,6
Шир. Нискост.
24
67
420
ак
8
Ново село
173-г
7,0
Шир. Нискост.
76
112
860
ак
9
Ново село
173-д
1,1
Шир. Нискост.
76
59
70
ак
 
2.      В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ФОНД ЗА 2019 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ 
 
 
по
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гора
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
 
Забележка
1
Тетово
      41-р
3,2
Шир. Нискост.
66
210
330
ак
2
Тетово
41-щ
9,2
Шир. Нискост..
45
410
510
ак
3
Тетово
45-в
0,3
Шир. Вискост.
199
60
15
едлп/лдб/цр/пляс
4
Тетово
45-д
0,9
Шир. Вискост.
188
170
30
едлп/лдб/цр/пляс
5
Тетово
45-ж
2,2
Шир. Вискост.
191
420
70
едлп/лдб/цр/пляс
6
Тетово
46-а
0,2
Шир. Нискост.
75
15
15
ак
7
Тетово
46-б
2,2
Издънкови
241
530
80
срлп/гбр/пляс
8
Тетово
46-в
9,0
Издънкови
147
1320
330
здб/срлп/гбр/кл/пляс/цр
9
Тетово
46-ж
0,4
Шир. Нискост.
75
30
30
ак
10
Тетово
46-и
1,0
Шир. Нискост.
70
70
70
ак
11
Тетово
46-к
0,8
Шир. Нискост.
50
40
40
ак
12
Тетово
46-н
0,9
Шир. Нискост.
78
70
90
ак
13
Тетово
48-с
0,2
Шир. Нискост.
75
15
25
ак
14
Тетово
49-б
4,4
Шир. Вискост.
214
940
330
срлп/кл/пляс
гбр/бл/цр
15
Тетово
49-г
1,8
Шир. Нискост.
39
70
90
ак
16
Тетово
49-ж
1,9
Шир. Нискост.
100
190
210
ак
17
Тетово
49-з
5,0
Шир. Вискост.
438
2190
880
срлп/кл/гбр/цр
18
Тетово
   49-к
0,4
Шир. Нискост.
88
35
35
ак
19
Тетово
   50-а
0,9
Шир. Нискост.
67
60
60
ак
20
Тетово
    50-в
0,2
Шир. Нискост.
50
10
10
ак
21
Тетово
    50-д
1,4
Шир. Нискост.
107
150
150
ак
22
Тетово
    52-а
11,1
Шир. Вискост.
255
2840
1140
срлп/пляс/цр/кл
23
Тетово
52-б
0,2
Шир. Вискост.
50
10
10
срлп/пляс/цр/кл
24
Тетово
52-в
0,1
Шир. Вискост.
100
10
10
пляс/срлп
25
 
Тетово
52-д
5,7
Шир. Вискост.
86
490
70
срлп/пляс/цр/кл
26
Тетово
52-е
3,8
Издънкови
186
710
250
цр/срлп/пляс/кл
27
Тетово
52-з
2,4
Шир. Вискост.
259
620
250
срлп/пляс/цр/кл
28
Тетово
52-к
0,9
Шир. Вискост.
255
230
90
срлп/пляс/цр/кл
29
Тетово
52-м
1,2
Шир. Вискост.
259
310
120
срлп/пляс/цр/кл
30
Тетово
52-о
2,0
Шир. Вискост.
255
510
200
срлп/пляс/цр/кл
31
Тетово
65-ж
4.8
Шир. Нискост.
102
490
490
ак
  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)