Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1073

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1073
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

                На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

           А.                                           
             І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г.  със сумата 36 683 лв.
              1.  ПРИХОДИ

              Неданъчни приходи
              Приходи и доходи от собственост
              § 24 05 – Приходи от наеми на имущество                                          + 2 876 лв.
               Други неданъчни приходи
               § 36-19 Други неданъчни приходи                                                        +  780 лв.
              Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
              §  37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност               –   115 лв.
               Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната
               § 45 03 Капиталови дарения, помощи и други
                            безвъзмездно получени суми от страната                            + 42 142 лв.
               Трансфери между бюджетни сметки      
                § 61 01 Получени трансфери                                                             – 9 000 лв.   
              ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 г.                                             + 36 683 лв.
              2.РАЗХОДИ
              ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
              ФУНКЦИЯ  01 “Общи държавни служби”
              Дейност 122 Общинска администрация –км.Басарбово
              § 10 15 “Материали                                                                                  – 1 200 лв.
              § 10 92 „Съдебни обезщетения”                                                          + 22 000 лв.
               ФУНКЦИЯ 02 „Отбрана и сигурност”
               Дейност 282 Отбранително-мобилизацзионна подготовка  СЗ „КООРС”
               § 10 16 Вода, горива и енергия                                                            – 15 000 лв.
               ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
               Дейност  311 Ц Д Г
               § 10 11 Храна   –  ЦДГ „ Звездица”                                                       – 3 000 лв.
               § 10 15 Материали                                                                                 + 7 000 лв.
 – ЦДГ „ Незабравка” – 1 500 лв.
               – ЦДГ „ Ралица”         – 5 500 лв.                                   
               § 10 16 Вода, горива и енергия                                                             + 8 000 лв.                                                                                     
              – ЦДГ с.Семерджиево          – 4 500 лв.
              – ЦДГ с.Басарбово                – 3 500 лв.
               § 10 30 Текущ ремонт  – ЦДГ „Русалка”                                            + 21 200 лв.
              – ЦДГ „Русалка”                   – 7 200 лв.
              – ЦДГ „Чучулига”              – 14 000 лв.
             Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
               § 10 15 “Материали”                                                                              + 1 479 лв.
                ОУ „ Иван Вазов”        + 1 594 лв.
                ОУ „Йордан Йовков”      – 115 лв.
              § 10 20 Външни услуги                                                                             + 207 лв.
               ОУ „Братя Миладинови”
               Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                          + 40 686 лв.

   КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
   ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”
               Дейност 122 Общинска администрация
               § 52 03  Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения .  
               Обект: “Храсторез – 1 бр.”  км.Басарбово                                          + 1 200 лв.
               § 52 04  Придобиване на транспортни средства
               Обект: „Нов автомобил Лада-Нива – КООРС”                                + 15 000 лв.
               § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти     
               Обект: „Климатизацзия пленарна зала”                                             – 6 000 лв.
               Обект: „ Система за видеонаблюдение”                                            – 91 930 лв.
                
               ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
               Дейност  311 Ц Д Г
               § 51 00  Основен ремонт  
               Обект: „ ЦДГ „Звездица”                                                                     + 3 000 лв.
               § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
               Обект: „Закупуване и монтаж на аспирация – ЦДГ „Иглика”         + 4 000 лв.
               Обект: „Компресор за хладилна камера ОДЗ „Снежанка”               + 1 300 лв.
               Обект: „Стерилизатор – ЦДГ „Ралица”                                              + 1 000 лв.        
               Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
               § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
               Обект: „Лаптоп СОУ „Йордан Йовков”                                               +  115 лв.
               Обект: „Монитори 3 бр. СОУ „Хр.Ботев „                                            –  300 лв.
               Обект: „ Компютърна система ОУ „ Л.Каравелов „                          + 1 740 лв.
                § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
               Обект: „Камера   1 бр. СОУ „Хр.Ботев „                                              +  300 лв.
               Обект: „ Климатик 1 бр. ОУ „ Л.Каравелов „                                       –  122 лв.
               Обект: „ Озвучителна уредба . ОУ „ Л.Каравелов „                             + 122 лв.
                § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти     
               Обект: „Преустройство ва умивалня в санитарен възел-
                               ОУ с.Червена вода”                                                               + 8 000 лв.
                Дейност 337 Извънучилищни дейности
                § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер.
                Обект: „Компютри МУЦТПО”                                                            – 2 000 лв.
    § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
     Обект: „Климатици МУЦТПО”  – 2 бр.                                            + 2 000 лв.
                ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
                Дейност  603 „Водоснабдяване и канализация”
                § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти                                      
                Обект: „ Проект за дъждопреливник № 40 и отливни канали „    – 14 200 лв.
                Обект: „ Проект за дъждопреливник № 41 и отливни канали „    – 13 300 лв.
                Обект: „ Проект за дъждопреливник № 42 и отливни канали „    – 14 200 лв.
                Обект: „ Проект за дъждопреливник № 43 и отливни канали „    – 13 200 лв.
                 Дейност 604 „Осветление на улици и площади”
                 § 51 00  Основен ремонт  
                Обект: „ Основен ремонт улично осветление”                               + 30 330 лв.
    Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”   
     § 52 03 “Придобиване на друго оборудване”  
                Обект: „Сглобяеми павилиони”                                                       + 50 000 лв.
                § 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти                            + 42 142 лв.                                   
                Обект:„Доизграждане на крайбрежен колектор / Гл.пр.I/
                               и канализационни съоръжения към него в района
                               на Сточна гара Русе”.
                ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
                Дейност 739  Регионален исторически музей  
                § 52 04  Придобиване на транспортни средства
                Обект: „ МПС Регионален исторически музей”                              – 9  000 лв.
                Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет                         – 4 003 лв.

                 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   
                ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г                                            +36 683 лв.
                                                                 
             ІІ. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2006г.
               със сумата  6 696 000  лв.
              1.  ПРИХОДИ  – Местни дейности
               Трансфери между бюджетни сметки      
                § 61 01 Получени трансфери                                                    + 6 700 000  лв.
        § 61 02 Предоставени трансфери                                                     – 4 000 лв.
              ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г.                                        + 6 696 000 лв.
               2.РАЗХОДИ
               ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ  – УВЕЛИЧЕНИЕ
   ФУНКЦИЯ 01 Общи държавни служби
   Дейност 122 Общинска администрация
   § 1015 Разходи за материали / бюджет км. Мартен/                          + 1 000 лв.  
                 
              ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
              Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”  
              § 1020 Разходи за външни услуги
              Партида „Благоустрояване и ремонт на паркинг пред
              МБАЛ – МДОЗС ЕООД Русе „                                                            + 20 000 лв.
   ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
   Дейност 718 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от  ужбина”  
    § 1020  Разходи за външни услуги                                                       – 6 300 лв.
                Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет :                        + 14 700 лв.

   КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
   ФУНКЦИЯ 01 “Общи държавни служби”
               Дейност 122 Общинска администрация
               § 5204 Придобиване на транспортни средства
               Обект: Лек автомобил „Шкода – Фабиа””                                       + 17 000 лв.
               §5206 Изграждане на инфраструктурни обекти  
               Обект „Система за видеонаблюдение”                                              – 62 000 лв.
               ФУНКЦИЯ 04 „Здравеопазване”
   Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”
   § 5500 Капиталов трансфер
   Обект   „  Комплект инванзивна ендоскопска апаратура за диагностика и лечение на
   заболявания на храносмилателната система в МБАЛ – Русе”        + 20 000 лв.
                ФУНКЦИЯ 06 “Жилищно строителство и БКС”
    Дейност 619 “Др.дейности по благоустрояването”   
     § 51 00 Основен ремонт
     Обект: „Основен ремонт тротоарна настилка ул.”Чипровци””    + 10 000 лв.
     § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти  
     Обект: „ Благоустрояване около автобусни спирки”                    + 10 000 лв.
                ФУНКЦИЯ 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности „
     Дейност 718 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от  чужбина”  
     § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти  
     Обект. „Мултифункционална спортна площадка”                         + 6 300 лв.
                Дейност 740 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата ……”
    § 5206 Изграждане на инфраструктурни обекти  
     Обект: Природонаучен музей – довършителни работи /мазилка, облицовка и настилка/                                                                                                            – 50 000 лв.
                § 52 06  Изграждане на инфраструктурни обекти  
                Обект: „Регионален исторически музей – благоустрояване площадно
                 пространство”                                                                                    + 30 000 лв.
     ФУНКЦИЯ  08 „Икономически дейности и услуги”
     Дейност 898 „Др. дейности по икономиката
     § 5206 об. „ Инфраструктура – Индустриален парк”                 + 6 700 000 лв.
               
                 Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет              + 6 681 300 лв.
     ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   ПО СБОРНИЯ      БЮДЖЕТ ЗА 2006 г                                                                        +6 696 000 лв.
                   ІІІ.  Утвърждава компенсирана корекция на сборния бюджет, както следва:
      1.Текущи бюджет
    ФУНКЦИЯ 01 „Общодържавни служби”
                дейност 122  Общинска администрация
                § 1030  Текущ ремонт                                                                           – 5 000 лв.
                § 1098 Др. разходи                                                                                – 1 400 лв.
                § 4214 Помощи по Реш. на ОбС  
                Партида „Количка за деца-тризнаци”                                                 + 1 400 лв.                       
             ФУНКЦИЯ 03 „Образование”
 Дейност 311 ЦДГ                              
 §1030 Текущ ремонт                                                                          + 5 000 лв.

2. Капиталов бюджет
ФУНКЦИЯ 01 „Общодържавни служби”
                дейност 122  Общинска администрация
                § 52 06  Изграждане на инфраструктурни обекти
 Обект „Система за видеонаблюдение”                                         – 15 000 лв.
ФУНКЦИЯ 03 „Образование”
Д ейност 311 ЦДГ   
    § 51 00 Основен ремонт                     
Обект „Ремонт на покрив ЦДГ с.Семерджиево”                         + 15 000 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г.                                                                                       +6 732 683 лв.
                 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ   
                ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2006 г                                       +6 732 683 лв.
   
Б.
Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка за обслужване процеса на приватизация – отчисления 9%, както следва:
                &   1092 „разходи за лихви”  +   1207 лв.
                &   1098 „други разходи”        –   1207 лв.
Да се извърши корекция в ОБИФ:
                &   1098 „други разходи”       +  15243 лв.
                &   9700 „резерв”                       – 15243 лв