Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1073

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1. Счита, че свикването на Общо събрание на акционерите на „АГРОПРОДУКТ” с покана изх. № 016/18.11.2010г от инж. Валентин Иванов Димитров е извършено при грубо нарушение на устава на дружеството и Търговския закон и Община Русе не следва да взема участие в него.
2. Оттегля пълномощието дадено на Слави Кунчев Славов с Решение № 624/16.07.2009г на Общински съвет – Русе да представлява Община Русе на Общото събрание на акционерите на „АГРОПРОДУКТ” АД, което ще се проведе на 29.12.2010г, а при липса на кворум – на 13.01.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)