Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1074 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 25/30.05.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявлениe за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г. с ПИ № 509.54, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 509 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7242/20.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 118, том 16, н.д. 3118, дв. вх. регистър № 6640, вх. № 6745/23.05.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 509.54, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 509 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, седма категория при неполивни условия, предмет на акт № 7242/20.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 118, том 16, н.д. 3118, дв. вх. регистър № 6640, вх. № 6745/23.05.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)