Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1074 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.36 ал.2 от Постановление №344 от 21.12.2018 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №1060, прието с Протокол №42/05.02.2019г., както следва:
Чл. 36, ал.1, т.1
Дирекция „Икономика и управление на собствеността“
Добавя се:
1. 1. Красимира Стефанова Мутафова – изпълнител – хигиенист, новоназначена, карта2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)