Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1074

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1074
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Одобрява общата численост на общинската администрация към 01.09.2006 г., както следва:
общата численост на общинската администрация е 324 (триста двадесет и четири) броя служители, в т.ч. 298,5 (двеста деветдесет и осем и половина) броя, съгласно Закона за държавния бюджет на РБългария за 2006 г.;
4 (четири) броя служители, финансирани със средства от общинския бюджет, съгласно Решение № 829 на ОбС – Русе, прието по Протокол № 64 от 19.12.2002 г.;
10 (десет) броя, финансирани със средства от общинския бюджет, съгласно Решение № 439 на ОбС – Русе, прието по Протокол № 23 от 22.12.2004 г.;
3 (три) броя вътрешни одитори, съгласно Писмо № ФО-22/26.05.2006 г. на МФ, на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗУДБ, във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
8,5 (осем и половина) броя служители, съгласно Писмо                 № ФО-32 от 13.07.2006 г. на Министъра на финансите.
В общата численост на общинската администрация влизат и администрациите на дванадесетте населени места от състава на Община Русе, в това число на единадесетте кметства.