Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1075 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – захранващ кабел 20 kV на УПИ XII, квартал 156, образуван от имот 1364 по ИПР на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, Община Русе, Област Русе собственост на „Р и С КОНСТРУКЦИИ“ ЕООД, ЕИК: 204061305, през ПИ 47336.64.184 – пасище, собственост Община Русе. Дължината на трасето на сервитутното право на прокарване през общинския имот на захранващ кабел 20 kV е в размер на 142,40 м. (сто четиридесет и два метра и четиридесет сантимента, а засегната от сервитута площ от имота е 0,301 дка (нула цяло триста и един декера).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)