Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1075 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 25/30.05.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, във връзка с влязла в сила Заповед № 1379/22.04.2003 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-план за

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 16,17 кв.м. по улична регулация, приобщен югозападно към УПИ XI-885, след заплащане на Община Русе цена в размер на 252,00 лв. (двеста петдесет и два лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Лъчезар Владимиров Минков.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)