Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1075 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 76, ал. 3 и чл.79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал. 1, т.23 и чл. 17, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта /обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 год./ Общински съвет Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе /Приложение 1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)

Приложение 1

Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в община Русе

§ 1. В чл. 1 след думата „клубове“ точката се заменя със запетая и се допълва текстът „съгласно Закона за физическото възпитание и спорта.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 текстът “Подпомагане на спортните клубове“ се заменя с текста “Развитие на спортните клубове“.
2. Ал. 4 се изменя така: “Конкретният размер на разпределението по разделите се популяризира чрез публикуване на сайта на община Русе“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът “една спортна организация“ се заменя с текста “един спортен клуб“.
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
2.1. Текстът “Предоставят се средства за“ се заменя с текста „Средствата за подпомагане на спортната дейност се предоставят за покриване на следните разходи:“
2.2. Точка 1 се заличава, а букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ стават съответно точки, 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
2.3. Точка 2 и букви “а“, “б“ и “в“ и т. 3 се заличават.
2.4. В чл. 6, ал. 3, в т. 2 след думите „състезатели и отбори“ се допълва текстът „на русенски спортни клубове.
§4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 1 след думата „състезания“ текстът „с масов характер“ се заличава.
2. Допълва се нова алинея 4 със следното съдържание „ Състезание, което се провежда за първи път, се финансира при доказано участие на минимум 5 спортни клуба и не по-малко от 100 участници.“
§5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1.Ал. 1 се изменя така: “По раздел „Развитие на спортните клубове“ се подпомага дейността на спортните клубове, като финансирането цели създаване на условия за развитието на спортната им дейност. Определянето на конкретния размер на средствата по ал. 2 и ал. 3 се извършва с Решение на комисията по чл. 18 от наредбата.‘‘
2. В ал. 2 текстът „Подпомагане на спортните клубове“ се заменя с текста „Развитие на спортните клубове‘;
3. Текстът на ал. 3 придобива следната редакция: „ При разглеждане на Предложенията за подпомагане по раздел „Развитие на спортните клубове“ спортовете се разделят в две групи: индивидуални и отборни.
4. Текстът на алинея 4 се изменя така: „Критериите в индивидуалните спортове съвпадат с тези на Министерството на младежта и спорта, съобразно които спортните клубове получават финансово подпомагане от държавата. Разпределението на финансови средства в тази група се извършва по следната система:
1. За всеки кандидатстващ клуб се определя точков еквивалент равен на финансовите средства отпуснати от Министерство на младежта и спорта на клуба за предходната календарна година.
2. Финансовата рамка определена за групата на индивидуалните спортове се разделя на сумата от точковите еквиваленти на всички кандидатстващи клубове. Полученият резултат се явява стойността на една точка.
3. Размерът на финансовите средства за подпомагане на развитието за всеки клуб се получава като се умножи точковият му еквивалент по стойността за една точка.
5. Текстът на алинея 5 се изменя така: „ За отборните спортове се прилага системата от предишната алинея т. 1, т. 2, т. 3, при което по данни за предходната спортно-състезателна година точковият еквивалент за всеки клуб се получава по следния начин:
1. Брой картотекирани състезатели – за всеки картотекиран състезател по 10 точки.
2. Брой обхванати възрастови групи в двата пола – за всяка възрастова група в един пол по 100 точки.
3. Обществен интерес към изявите на клуба на местно ниво (среден брой зрители на домакински мач за предходната спортно-състезателна година) – средният брой зрители се трансформира в точки.
4. Сумата от точките от т.1, т.2 и т.3 е точковият еквивалент за спортния клуб.
5. За участие на представителен мъжки или женски отбор в национална първа лига, в зависимост от класирането и броя на отборите в лигата, точковият еквивалент се умножава с коефициент от 5 до 7 (за шампион на България – 7); за национална втора лига този коефициент е от 3 до 5 (за първо място в национална втора лига – 5); за регионална трета лига, коефициентът е от 1 до 3 (за първо място в регионална трета лига – 3).
6. За участие на представителен мъжки или женски отбор в европейска или балканска лига, в зависимост от класирането, към точковия еквивалент се добавят до 4000 точки.
§6. Чл. 9, ал. 2 се допълва с точки 1, 2 и 3 със следното съдъжанние:
„1. за зонални състезания – до 2 000 лв.;
2. за държавни състезания – до 5 000 лв.;
3. за международни състезания – до 20 000 лв.“
§7. В чл. 13 се допълва нова т. 12 със следното съдържание: “да не извършват стопанска дейност или ако извършват такава да отчитат отделно чрез аналитична счетоводна отчетност и разграничават приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с подпомагането от община Русе.“
§8. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17 текстът “Приложение Ν9, 10 и 11“ се заменя с “Приложение Ν1“.
2. Точка 1 се изменя така: “прогноза за разходите за дейностите, за които се отпуска финансово подпомагане. Всеки прогнозен разход е обоснован чрез представяне на документи за пазарните нива-копия от оферти на доставчици, каталози и др.“
3. В т. 2 отпада текстът “Приложение Ν 5“.
4.Допълват се нови точки 10, 11, 12, 13 и 14 със следното съдържание:
“10. декларация, че клубът не е професионален и няма професионални състезатели, ако е приложимо;
11. извлечение от счетоводните сметки, от които да е видно, дали клубът извършва стопанска дейност и дали приходите от нея са в размер недостатъчен за покриване на разходите;
12. декларация от представляващия клуба, извършващ стопанска дейност, за съгласие за водене на аналитична счетоводна отчетност и разграничаване на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с подпомагането от община Русе.
13. декларация за съгласие за прилагане на Закона за обществените поръчки, вслучай че клубът се явява публичноправна организация по смисъла на §2, т.43 от ДР на ЗОП“ или че ще разходва финансирането по прозрачни и кокурентни правила ако не попада в обхвата на ЗОП.
14. декларация от представляващия спортен клуб, извършващ стопанска дейност за получени минимални помощи през предходните три години по образеца, утвърден от Министъра на финансите, публикуван на сайта: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/7, от съдържанието на която да е видно че кандидатът, включително лицата, с които образува едно и също предприятие не са получили минимална помощ над допустимия размер от 200 000 евро за последните три бюджетни години.”
5. Допълват се нови ал. 2 и ал. 3 със следното съдържание;
“Ал. 2 След изтичане на срока за подаване на заявления, кметът на общината назначава комисия за проверка на редовността на подадените документи. Комисията изготвя протокол за констатираните недостатъци и непълноти на документите по ал.1
Ал. 3 Ако към заявлението не е приложен някой от документите по ал. 1 или то не удовлетворява останалите изисквания на наредбата, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняване заявлението няма да се разглежда от комисията по чл. 18 от наредбата.‘‘
§9. В чл. 18 се допълва нова алинея 2 със следното съдържание:
„Ал. 2. Комисията заседава при кворум не по-малко от половината от общия състав, като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
Ал. 3 Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото заявление. Членовете на комисията, които са си направили самоотвод нямат право да участват в обсъжданото и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията, като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.“
§10. Допълва се нов член 18а със следното съдържание:
„ Чл.18а (1)Когато за финансово подпомагане кандидатства спортен клуб, извършващ стопанска дейност в заседанието на комисията по чл. 18, участва със съвещателен глас, член на назначената със заповед на кмета Комисия за държавни помощи, определен от председателя й.
(2) По преценка на комисията от представляващите спортния клуб могат да бъдат изискани допълнителни сведения за дейността на клуба, за която се иска финансиране. Комисията изготвя протокол с писмено становище за реда и условията за предоставянето на помощта.
(3) Ако кандидатът за финансово подпомагане осъществява и професионален спорт, финансирането се отпуска в условията на минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, ОВ L 352 от 24.12.2013 г.
(3) Размерът на предоставената помощ може да бъде редуциран в случай, че от подадената декларация за минимална помощ или при проверка в регистъра се установи, че кандидатът е получил минимална помощ в определен размер, която кумулирана с финансирането по проекта може да надхвърли прага от 200 000 евро за последните три години.
(4) Условията за финансиране в режим на минимални помощи са регламентирани в Приложение № 9.
(5) Всяко финансиране, което е извън обхвата на помощите de minimis или помощите, освободени от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия се предоставя след уведомяване на Европейската комисия. Финансирането се предоставя след получаване на решение на Европейската комисия, потвърждаващо съвместимостта и/или разрешаващо предоставянето на държавна помощ и след като министърът на финансите информира администратора на помощ, че мярката за помощ може да се въведе в действие. Условията, определени в решението на Европейската комисия, са задължителни за изпълнение.“
§11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 точката се заменя със запетая и се допълва текстът: “като прилага критериите по чл. 15 от наредбата.“
2.В ал.2, т. 1 “Държавната агенция за младежта и спорта“ се заменя с “Министерство на младежта и спорта“;
3. Допълват се нови алинеи 5 и 6 със следното съдъжание:
“Ал. 5 При разглеждане на предложенията комисията има право да прави редукция на бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита че са завишени или биха могли да се реализират с по-малко средства, с оглед разумното и ефективно разходване на публични средства.
Ал. 6 В случаите, когато комисията одобри за финансиране предложение, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок от получаване на уведомлението за промяна, писмено да потвърди, че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия и да представи актуализиран бюджет на разходите. При неспазване на този срок, предложението не се финансира.“
§12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се допълва така: “Договорът за предоставяне на финансовите средства по чл. 18а се подписва след прилагане на процедурите по уведомяване и/ или получаване на разрешение, в случай че е необходимо по реда на Закона за държавните помощи.‘‘
2. Допълват се нови алинеи 3, 4, 5 и 6, както следва:
„Ал. 3 Спортният клуб се задължава да предостави всички документи, доказващи разходването на предоставеното финансиране, включително документи за провеждане процедури по ЗОП или конкурентен подбор, фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на обучаваните спортисти, снимки от проведени спортни събития и доказателство за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на община Русе.
Ал. 4 Спортният клуб се задължава да използва финансирането при спазване на ЗОП или условията за доказване на пазарна цена.
Ал. 5 Спортният клуб се задължава при установено нарушение на задълженията по ал.3 и ал.4 да възстанови неправомерно разходваните средства, ведно с лихвите, начислени от датата на подписване на договора за финансиране.
Ал. 6 Спортният клуб се задължава да провежда финансираните дейности без да генерира приходи от събиране на такси за участие, предоставяне на рекламна площ, организиране на професионални спортни състезания и др. стопански дейности в резултат на предоставените средства по програма „СПОРТ“.
§13. Допълват се нови членове 23а, 23б, 23г и 23д със следното съдържание:
„Чл. 23а. (1) В договора за предоставяне на помощ, освободена от задължението за уведомяване с акт на Съвета на Европейския съюз или на Европейската комисия, се определят правилата за прилагане на условията за нейното предоставяне и за контрол, както и механизъм за установяване на неправомерно получена минимална помощ.
(2) Договорът за финансиране в условията на минимална помощ задължително съдържа и:
1. определяне на общината като администратор на помощ;
2. информация за вида, размера, основанието за предоставяне и съвместимостта на помощта чрез посочване на акта на Европейския съюз – Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013, неговото наименование и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
3. произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на помощта;
4. условия и ред за установяване и възстановяване на неправомерно получена минимална помощ.
(3) В тридневен срок от сключване на договора същият се регистрира в регистъра на минималните помощи към Министерство на финансите и регистъра на Община Русе
Чл.23б. Финансираният клуб е длъжен да спази следните условия:
1. Да осъществи цялостното изпълнение на дейностите, съгласно одобреното финансиране за неикономически дейности;
2. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на представители на администратора на помощ;
3. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
4. Финансираната организация се задължава да предостави всички документи, доказващи разходването на предоставеното финансиране, включително фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в мероприятия, снимки от проведени и доказателства за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на община Русе.
Чл.23г. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация от отдел „ОМДС“.
Чл.23д.(1) В случай, че се установи неправомерно получена или неправомерно изразходвана държавна помощ или минимална помощ същата се възстановява по реда на Закона за държавните помощи, заедно с лихва за неправомерност върху помощта, изчислена с натрупване за периода от датата на която помощта е предоставена до датата на пълното й възстановяване.
(2) Организация, която не е изпълнила решение за възстановяване на неправомерно получена или неправомерно разходвана държавна помощ не може да кандидатства за финансиране по тази наредба.“
§14. Допълва се нова Глава шеста, с наименование “Условия и ред за подпомагане на спортни клубове-наематели на спортни обекти, управлявани от ОП “Спортни имоти“, както следва:
„Чл. 24. Спортните клубове, които са юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществено-полезна дейност и са наематели на спортни обекти по договори за наем с Община Русе, управлявани от ОП „Спортни имоти”, се освобождава от заплащането на разходи за топлоенергия при ползването на наетите спортни зали и съоръжения при следните условия:
1. да имат седалище и да развиват дейността си на територията на Община Русе;
2. да са вписани като юридически лица с нестопанска цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието;
3. да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване;
4. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
5. да са изпълнили задълженията си към Община Русе по договори за финансово подпомагане и/или по договорите за ползване на общинска спортна база;
6. да са били регистрирани и да са развивали дейност на територията на Община Русе минимум една година преди годината на кандидатстване за финансово подпомагане.
7. Да не извършват стопанска дейност в ползваните помещения.
(2) За да бъдат освободени от заплащането на топлоенергия спортните клубове ежегодно до 30 септември подават заявление за освобождаване към което прилагат следните документи:
1. декларация, че клубът не извършва стопанска дейност;
2. извлечение от счетоводните сметки, от които да е видно, че клубът не извършва стопанска дейност;
3. декларация, че спортният обект се използва от спортисти, които не са членове на клуба най-малко 20% от времевия годишен капацитет;
(3) След изтичане на срока за подаване на заявления, кметът на общината назначава комисия за проверка на редовността на подадените документи. Комисията изготвя протокол и взема решение за освобождване или отказ от освобождаване на спортните клубове от заплащане на топлоенергия.
(4) Разходите за топлоенергията са за сметка на бюджета на ОП „Спортни имоти”.
(5) В края на всеки отоплителен сезон се съставя двустранен протокол за припадащата се стойност на топлоенергията, с която наемателите са били подпомогнати.“
§15. Досегашната “Глава Шеста“ става “Глава седма“.
§16.Досегашните членове 24, 25, 26, 27 и 28 стават съответно 25, 26, 27, 28 и 29.
§17. Приемат се Допълнителни разпордби към наредбата, както следва:
“§1. По смисъла на тази Наредба:
1. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящата наредба. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.
2. „Стопанска дейност“ е икономическа дейност по смисъла на т. 13 от §1 на ДР на Закона за държавните помощи.
§. 18 Приема се ново Приложение Ν1 „Формуляр за кандидатстване“.
§. 19 Приема се новo Приложение Ν 9 към чл.18а, ал. 4
§. 20 Приложение Ν 4, 5, 10 и 11 се отменят.
§. 21 Заявления по чл. 16 от Наредбата за финансово подпомагане през 2019 год. се подават до 15.03.2019 год.
Приложение №9 към чл. 18а, ал. 4,
Изисквания за предоставяне на финансиране в условия на минимална помощ по Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis,

1. Приложение на режим на минимална помощ
Съгласно разпоредбите на Наредбата, в условията на режим на минимална помощ се финансират проектни предложения, при които самите финансирани дейности, могат да представляват стопанска дейност, поради факта, че предвиждат реализиране на приходи от такси/билети, събирани от посетители или ползватели, или чрез предоставяне на други услуги срещу заплащане.
Проверките за съответствие на Проектът, предложен за финансиране с критериите и изискванията, посочени по-долу, се извършват едновременно за цялостната проверка на проекта от комисиите, назначени със заповед на кмета на общината.
2. Критерии за недопустимост съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
Основно изискване към потенциалните канидидати е, че същите не могат да получат БФП, в случай че попадат в забранителното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 и конкретно тяхната основна дейност или помощта, за която кандидатстват за финансиране се отнася до (може да се свърже с):
а) помощи, предоставяни в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета ;
б) помощи, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти;
в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти:
г) помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
д) помощи, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
3. Специфични изисквания
За кандидати, които са предприятия за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилагат изискванията на „едно и също предприятие“.
Съгласно чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени по-горе в букви а) — г), посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
С оглед установяване на наличието на тези обстоятелства, общината извършва проверка дали същите са декларирани от съответния кандидат в декларацията за минимална помощ.
В случай, че даден кандидат се явява „едно и също предприятие“ по отношение на други предприятия и същите покриват някое от условията, описани по-горе, то следва да се има предвид, че всички предприятия, образуващи „едно и също предприятие“, се считат за един получател на минималната помощ. В този случай, следва да се има предвид, че описаните допустими максимални размери на финансирането и установените прагове в Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилагат към този един получател, в който се включват всички, образуващи „едно и също предприятие“.
4. Допълнителни условия към кандидатите
Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилага само за помощите, при които брутният еквивалент на финансирането може да бъде изчислен точно и предварително, без да е необходима каквато и да било оценка на риска („прозрачна помощ“).
Помощта по настоящата схема се изразява като парични безвъзмездни средства (БФП), поради което се счита за прозрачна помощ. В размерът на помощта се изразява в брутно изражение, преди облагане с данъци или други такси. Предвид факта, че по схемата е въведена точна дата за получаване на помощта не се извършва сконтиране, тъй като не е налице изплащане на траншове.
В случай на сливания или придобивания на кандидати, извършени през периода на изпълнението на проекта, към датата на предоставянето на помощта, всички помощи de minimis, предоставяни на някое от сливащите се предприятия по схемата, се вземат под внимание за да се определи дали помощта отпусната по схемата на новото предприятие или на придобиващото предприятие, няма да доведе до превишаване на съответния таван.
Ако в периода на изпълнение на проекта, към датата на предоставянето на помощта, дадено предприятие се разделя на две или повече отделни предприятия, помощта de minimis по схемата, се начислява на това предприятие, което поема дейността. Сливанията, придобиванията и разделянията също са предмет на деклариране от кандидата в декларацията за минимална помощ, доколкото са приложими към правно-организационната форма на юридическите лица с нестопанска цел. Същите са необходими с оглед правилното установяване на размера на получените минимални помощи от даден кандидат.
5. Допустим максимален размер на БФП
Допустимият максимален размер на БФП следва да е такъв, който не води до надвишаване на праговете, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013, а именно: левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три) последователни фискални години .
Само след като общината се е уверила, че с отпускането на съответната минимална помощ по настоящата схема няма да бъдат превишени праговете, установени по-горе, тогава общината може да я предостави на съответния кандидат. За целта при изчисляване на праговете се отчита размера на всички получени минимални помощи от кандидата -„едно и също предприятие“, без значение на формата и източника въз основа на декларацията по образец и проверка в Регистъра за държавна и минимална помощ.
Данните за получени минимални и/или държавни помощи следва да бъдат надлежно посочени от кандидатите в декларацията за минимални и държавни помощи, попълнена по образец.
Декларацията се представя подписана от представляващия кандидата и се прилага към проекта. Същата се прилага и към договора, който се сключва между общината и бенефициента.
Минималната помощ се счита за получена от момента на сключване на договора за целево финансиране или от датата на издаване на друг приложим документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи.
В случаите, когато за кандидата се установи, че:
1. получил минимална помощ в размер, която не позволява да получи БФП по схемата и се нахвърлят установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове, то финансирането не се предоставя
2. е получил минимална помощ в размер, която позволява кандидатът да получи и БФП по схемата до установените прагове. В този случай, като финансиране по схемата, може да се предостави БФП в такъв размер, който сумиран с всички други минимални помощи, получени от кандидата през двете предходни фискални години и текущата е до стойностите на установените в Регламент (ЕС) № 1407/2013 прагове. За остатъкът до пълния размер на финансирането, надвишаващ установените в регламента прагове, кандидатът трябва да осигури собствени средства или проектът не се одобрява.
6. Натрупване на помощта „de minimis“
Помощта de minimis, предоставена съгласно настоящaта Програма, може да се натрупва с:
– помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент;
– помощ de minimis, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Помощта de minimis не се натрупва с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи.
7. Допустими разходи за финансиране
БФП, под формата на минимална помощ се предоставя за покриване на допустими разходи, определени в Програмата.
8. Уведомяване и контрол
Общината в качеството си на администратор на минимална помощ и всеки бенефициент /организация – изпълнител/, следва да спазват установените в Закона за държавните помощи (ЗДП) изисквания, отнасящи се до минималните помощи.
При предоставянето на минималната помощ общината следва да провери данните в предоставените от кандидата декларации за минимални и държавни помощи. За двойна проверка на декларираната информация, общината може да използва публичния модул за справки към информационна система „Регистър на минималните помощи“, достъпен на интернет страницата: www.minimis.minfin.bg
Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗДП, при всяко предоставяне на минимална помощ общината следва в 3-дневен срок да уведоми Министерство на финансите. Освен това, общината следва да въведе в 3-дневен срок данните за съответния получател и размера на получената от него минимална помощ в информационна система „Регистър на минималните помощи“. Достъпът до системата се осъществява съгласно утвърдена от министъра на финансите процедура за достъп, налична в секция „Указания“ в самата система. Общината осигуява достъп на нейни служители, ангажирани с изпълнението на Програмата и задълженията във връзка с режима на минималните помощи до информационната система.
Общината води и поддържа собствен Регистър на минималните помощи, като отговаря за достоверността на данните в него и при поискване – да осигурява достъп на представител на министъра на финансите до този Регистър.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013, общината съхранява документацията относно индивидуалните помощи de minimis за период от 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне. Документацията относно схемите за помощ de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години от датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава схема.
Служителите на общината, които отговарят за изпълнението на Програмата извършат периодични проверки на изпъленнието на договорите за финансиране, включително за спазване на задълженията на получателите на минимална помощ.
В случай, че се установи, че даден бенефициент е получил неправомерна помощ – например подал е неверни данни или е престанал да отговаря на някои от критериите и условията, общината може да пристъпи към установяване и възстановяване на неправомерно получена минимална помощ по реда на ч. 37 от Закона за държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)