Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1076 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Общински младежки дом – Русе помещение (бивш зъболекарски кабинет), с площ от 21 кв.м., представляващо част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1504.3.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 356,00 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2-А, ет. 2, с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива: 1, предмет на АПОС №6550/06.10.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)