Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1076 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 25/30.05.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба на поземлен имот № 503.2307, находящ се в местността „Дрибак 1,2”,землището на с. Николово, община Русе, с площ 578 кв.м., начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, предмет на акт № 7243/22.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 20, том 17, н.д. 3224, дв. вх. регистър № 6811, вх. № 6924/28.05.2014 г. в Агенцията по вписвания – Русе на Христо Стайков Дечев, срещу заплащане на сума в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на Христо Стайков Дечев.
2.Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)