Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1076 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, т. 7 и чл. 59, ал. 1 и чл.61, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и изискванията за кандидатстване, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
2. Дава съгласие Община Русе да подаде проектно предложение в партньорство с Община Сливо поле.
3. Одобрява Споразумение за партньорство между община Русе и община Сливо поле – от 13.02.2019 г. – Приложение III към Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)