Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1076

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1076
Прието с Протокол № 51/29.09.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.т.2 и 3 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

І. Обявява имоти, находящи се на територията на гр.Русе, ползващи се като административна сграда – кметство, гробищни паркове и общежитие за средношколци, изброени по-долу за публична собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска, както следва:
1. АОС № 4676/24.07.2006 г. в с.Ново село – част от масивна триетажна административна сграда – кметство, изградена в ПИ № 554, кв.41 с РЗП – 972 кв.м., заедно с 57,18 % ид.части от общите части на сградата;
2. АОС № 4327/02.02.2005 г. в с.Долно Абланово – начин на трайно ползване – гробище, представляващ имот № 000054, местност „Над село” с площ 11,085дка.
3. АОС №4328/02.02.2005 г. в с.Просена – гробищен парк, представляващ ПИ № 229, кв.37 по регулационния план на селото, с площ 15000 кв.м.;
4. АОС № 4329/02.02.2005 г. в с.Просена – начин на трайно ползване – гробище, представляващ имот № 000178, местност „Аблановското” с площ 15,090 дка.;
5. АОС № 4330/02.02.2005 г. в с.Николово – гробищен парк, представляващ УПИ І-754, кв.39 по регулационния план на селото, с площ 13 194 кв.м.;
6. АОС № 4331/02.02.2005 г. в с.Николово – гробищен парк, представляващ УПИ І-1175, кв.79 по регулационния план на селото, с площ 17 517 кв.м.;
7. АОС № 4223/15.07.2004 г. в гр.Русе, бул.Липник, Източна промишлена зона – общежитие за средношколци, представляващ УПИ І-75 с площ 12 358 кв.м. и масивна сграда, състояща се от два корпуса на 5 и 6 етажа със застроена площ 1 488 кв.м.