Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1077 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, ал. 5 на същия член, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като книжарница, на помещение, с площ от 15,00 кв.м., разположено на първи етаж в корпус „А“ на масивна четириетажна част сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.361, с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Дружба-1“, ул. „Гео Милев“ №1, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски “ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 35,00 лв. (Тридесет и пет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)