Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1077 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и 9, и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 4, ал. 2, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 3 и чл. 30 от Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Русе през 2014 година” с нова позиция – земеделски имот № 185023, с площ от 5,323 дка, с начин на трайно ползване – зеленчукова култура, втора категория при неполивни условия, находящ се в землището на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, местността „Над село“, за който има съставен АЧОС № 3476 / 06.12.2000 г., при прогнозен приход за Община Русе от 5 500,00 лв. (Пет хиляди и петстотин лева),
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава Пета, раздел I и III от Наредба № 1, на Общински съвет – гр. Русе, за общинската собственост, за продажба на земеделски имот № 185023, с площ от 5,323 дка, с начин на трайно ползване – зеленчукова култура, втора категория при неполивни условия, находящ се в землището на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, местността „Над село“ при начална тръжна цена 5 500,00 лв. (Пет хиляди и петстотин лева) без включени ДДС, други дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността. Същите са в тежест на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)