Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1077 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.10 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе-град на свободния дух“, както и с чл.7, ал.4 и чл.9, ал.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1.Приема отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г./Приложениe 1/
2.Приема годишен финансов отчет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г. /Приложение 2/

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)