Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1077

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1077
Прието с Протокол № 51/29.09.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, т.4 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и на основание чл.382 от ГПК, общинският съвет реши:

Дава съгласие за придобиване чрез възлагане от съдия изпълнител при Районен съд гр.Тутракан на 1/3 идеална част от недвижим имот – дворно място, находящо се в землището на с.Старо село, с площ от 1796 кв.м., имот с пл.№ 621 (шестстотин двадесет и първи), парцел ХХІІІ (двадесет и трети), кв. 55 (петдесет и пет) по плана на с. Старо село, утвърден със заповед № 436/07.11.1990 г. на ОБНС гр.Тутракан, идентифициращ се с имот парцел ХVІІ-420, парцел ХVІ-420 и част от парцел ХV-420 в кв.36 по отменения кадастрален плащ на селото от 1950 г., целият с площ от 3040 кв.м., ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда, състояща се от салон, три стаи, килер, изба и стопански постройки, при граници за целия парцел: улица, имот ХХІІ-620, имот ХІІ-612, имот ХІV-622.
Упълномощава кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия по придобиване на имота.