Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1078 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 12.12.2022 г. до 18.12.2022 г. включително, за срок от седем календарни дни, в полза на Сдружение „Дунавско сияние“, ЕИК 176854495, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №23 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.12.2022 г. до 23.12.2022 г. включително, за срок от десет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №24 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 28.11.2022 г. до 03.01.2023 г. включително, за срок от тридесет и седем календарни дни, в полза на Народно читалище „Ново начало – 2021“, ЕИК 206648600, спрямо преместваем обект – павилион №25 за търговска дейност частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 13.12.2022 г. до 26.12.2022 г. включително, за срок от четиринадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Български червен кръст”, ЕИК 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №26 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

5. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 10.12.2022 г. до 24.12.2022 г. включително, за срок от петнадесет календарни дни, в полза на Фондация „Възстанови живот“, ЕИК: 204981182, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №27 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

6. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване, в полза на Сдружение “Развитие на социалния капитал“, ЕИК 177003362, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №24 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе, за определен период, както следва:

– от 28.11.2022 г. до 13.12.2022 г. включително, шестнадесет календарни дни;

– от 24.12.2022 г. до 03.01.2023 г. включително, единадесет календарни дни.

7. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 19.12.2022 г. до 23.12.2023 г. включително, за срок от пет календарни дни, в полза на Сдружение „Германо-Българска Помощ за Животните“, ЕИК 124607497, спрямо преместваем обект – частна общинска собственост – павилион №23 за търговска дейност, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Коледен базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 15.06.2022 г. и Разрешение за поставяне №83 от 15.06.2022 г. на Главния архитект на Община Русе.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)