Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1078 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 25/30.05.2014 г., чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявления за закупуване на имоти, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 г., както следва:
1.1. ПИ с идентификатор 63427.149.56, находящ се в местността „Касева чешма”, землище на град Русе, с площ 464 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7247/28.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 17, н.д. 3383, дв. вх. регистър № 7086, вх. № 7202/03.06.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.150.435, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 458 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7248/28.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 178, том 17, н.д. 3384, дв. вх. регистър № 7088, вх. № 7201/03.06.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.3. ПИ с идентификатор 63427.166.349, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 789 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6750/20.08.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 102, том 31, н.д. 6212, дв. вх. регистър № 10829, вх. № 11127/03.09.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 790,00 лв. (седемстотин и деветдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
1.4. ПИ с идентификатор 63427.166.351, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1162 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7239/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 63, том 16, н.д. 3063, дв. вх. регистър № 6481, вх. № 6594/21.05.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти-частна общинска собственост:
2.1. ПИ с идентификатор 63427.149.56, находящ се в местността „Касева чешма”,
землище на град Русе, с площ 464 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7247/28.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 17, н.д. 3383, дв. вх. регистър № 7086, вх. № 7202/03.06.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 500,00 лв. (петстотин лева) без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.150.435, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на град Русе, с площ 458 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7248/28.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 178, том 17, н.д. 3384, дв. вх. регистър № 7088, вх. № 7201/03.06.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.3. ПИ с идентификатор 63427.166.349, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 789 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 6750/20.08.2012 г. за частна общинска собственост, вписан под № 102, том 31, н.д. 6212, дв. вх. регистър № 10829, вх. № 11127/03.09.2012 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 790,00 лв. (седемстотин и деветдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2.4. ПИ с идентификатор 63427.166.351, находящ се в местността „Астарджийка”, землище на град Русе, с площ 1162 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, пета категория при неполивни условия, предмет на акт № 7239/16.05.2014 г. за частна общинска собственост, вписан под № 63, том 16, н.д. 3063, дв. вх. регистър № 6481, вх. № 6594/21.05.2014 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)