Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1078 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.14, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, т.7, т.8 и т.9 от Раздел IV на Учредителния акт на Фондация „Русе – град на свободния дух“ , както и с чл.4, ал.1 и ал.3, чл.9, ал.1 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, общинският съвет реши:

1.Приема основни насоки и програма за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г./Приложение№1/
2.Приема бюджет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г. /Приложение 2/
3. Упълномощава Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ да организира провеждането на посочените в насоките конкурси/кампании съобразно приети от УС правила, да определи класираните участници и да предостави определеното финансиране за реализиране на съответното мероприятие в изпълнение на Основни насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2019 г.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)