Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1078

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 106/16.10.2009г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх.№ ОС08/14/14.09.2009г. от Валентин Петров Ганев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване западно и южно към съществуваща сграда и надстрояване над нея с обща РЗП – 84,52 кв.м. към масивна сграда със застр.площ 48 кв.м., находяща се в гр.Русе, ж.к.”Здравец-изток”, кв.685, представляваща сграда с идентификатор 63427.7.540.1, разположена между ж.б.”Боряна войвода” и ж.б.„Румяна войвода”, на Валентин Петров Ганев, на стойност 10 932 лв.без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Валентин Петров Ганев.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за пристрояване и надстрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)