Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1079 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе

  1. Допълва Списък на спортните обекти, собственост на Община Русе, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
  2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 768, прието с Протокол № 29/24.01.2022 г. на Общински съвет-Русе, в част IV „Описание на имотите за управление и разпореждане“, в т. 7 „Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС“, с добавянето на нови т. 7, 8 и 9.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Приложение №1

СПИСЪК

По чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във вр. с чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, на спортните обекти-общинска собственост, за които Община Русе предвижда да бъдат отдадени под наем, съгласно ЗФВС и ППЗФВС


по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
Ред за отдаване под наем
7.№ 9521/2019 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.7.782.3.1, с площ 297 кв. м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Родина“, ул. Околчица № 6, ет. 1, обект 1, с предназначение на обекта „За спортна и развлекателна дейност“ /зала по фехтовка/, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.782По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
8.№ 6205/2010 г.Масивна сграда с идентификатор 63427.2.4790.19, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, със застроена площ от 487 кв. м., брой етажи/ един, предназначение „Спортна зала, база“, /зала за тенис на маса, съблекални, санитарни възли, треньорски стаи/По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
9.№ 6205/2010 г.Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.24, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, с адрес: гр. Русе, ул. Драма № 13, ет. 2, обект 24, с площ 525,40 кв. м., с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“ /зала за художествена гимнастика/По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)