Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1079 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на ЦДГ „Червената шапчица” на недвижим имот-публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Чародейка-Г-юг”, по ул. „Тодор Икономов“, представляващ ПИ с идентификатор 63427.6.154 с площ 6 110 кв.м. и построената в него сграда-двуетажна със застроена площ 786 кв.м. и втори етаж със застроена площ 421,75 кв.м.,
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд -Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)