Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1079 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-2/04.01.2019 г. от „Приста комерс“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор: 63427.316.200 в м. „Гърков дол“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.11.185 – държавна собственост, 63427.309.30 – частна собственост, 63427.314.33 – път от републиканската пътна мрежа, 63427.309.42, 63427.314.82, 63427.314.145, 63427.315.69, 63427.315.150, 63427.315.329, 63427.316.93, 63427.316.195, 63427.316.198 и 63427.316.199 – общинска публична собственост по първи вариант на трасета.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)