Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1079

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1079
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на явен търг за отстъпване право на строеж за жилищна сграда за 4 и 5 етажа, със застроена площ 115 кв.м. и РЗП – 630 кв.м., включваща и сутерен в УПИ V-5014 в кв.726 в ж.к.Родина 1 и 2 по плана на гр.Русе, при начална тръжна цена 30 000,00 лв.
Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за отстъпване право на строеж.