Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 125, ал. 1 и чл. 126, ал. 6, т.1 от ЗУТ,  чл. 21, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, относно искане с вх. №№ УТ-27-79/10.07.2023г. и 94О-1159-1#1/20.12.2023г. от О. Д. Т., Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ и ПП за транспортен достъп за ПИ 63427.159.467, местност „Конубунар“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Русе, като се изпълнят изискванията за зона „Смесена многофункционална зона – разновидност 2“ (Смф2) и чл. 108, ал. ал. 2 от ЗУТ. ПУП-ПЗ да отговаря на изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи на основание чл. 128, ал. 6 от ЗУТ;
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на „пътна връзка“ до ПИ 63427.159.467 до издаване на Решение от Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ;
  3. Дава предварително съгласие за смяна предназначението на участьк с  площ 136 кв.м. от ПИ 63427.159.731 – „полски път“, публична общинска собственост за изграждане на „пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достьп до ПИ 63427.159.467 в местност „Конубунар“, землище на гр. Русе, собственост на възложителяО. Д. Т.;

Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, публикува се на интернет страницата на общината и в един местен вестник и не подлежи на оспорване на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)