Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

Утвърждава, както следва:
1.Списък №1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1586 броя апартаменти и 168 броя къщи.
2.Списък №2 за ведомствен жилищен фонд, включващ 51 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
3.Списък №3 за резервен жилищен фонд, включващ 133 броя жилищни апартаменти.
4.Списък №4 за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, включващ 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части).

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)