Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 108 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общински                                        съвет – Русе реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Сплендид“ АД Пламен Рашев, Светлозар Симеонов, Иван Кюркчиев и Деана Тонева да гласуват „Против“ по точка 1 от дневния ред на извънредното общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.03.2020г. от 11.30 часа в град Русе, в конферентната зала на хотел „Сплендид“, а при липса на кворум – на 13.04.2020г. от 11.30 часа при същия дневен ред и на същото място.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Пламен Рашев)