Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 108

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 108
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.17, ал.3 и чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г”  от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общински съвет Русе реши:

1. Във връзка с точка VІ. „Да се групират предложените за конкурса маршрутни разписания в пакети по две, включващи и тези предвидени за изпълнение с оборудване за превоз на трудноподвижни лица от Решение № 36/18.01.2008 г. на Общински съвет – Русе се налага да се коригира т.4 от раздел ІІІ, както следва:
    4. Необходим парк за обслужване на пакет /и/ от обявените превози минимум три автобуса – по един за изпълнение на всяко маршрутно разписание от съответния вид в пакета и един резервен. При участие за повече от един пакет разписания, необходимият парк е по един автобус за всяко разписание от съответния вид в пакета и следните резерви:
4.1. При участие за два пакета разписания с четири автобуса – една резерва;
4.2. При участие за три пакета разписания в шест автобуса – две резерви;
4.3. При участие за четири пакета разписания в осем автобуса – три резерви.
Предвид добавените критерии за наличие на сервиз и професионален опит в обслужването на автобусни линии се налага допълване на раздел „ІV. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса” с нови точки:
    14. Копие от нотариален акт за собственост или договор за наем на използваната гаражна площ и
    15. Документ /първоначално издаден лиценз и др.документи/, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в областта на обществения превоз на пътници.