Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1080 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 22 от 27.02.2014 г. и протокол № 23 от 27.03.2014 г. и двата на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 т., както следва: поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, местност Слатина, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г., представляващ нива с площ от 10,933 дка., с прогнозен приход от продажбата в размер на 25000,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ нива с площ от 10,933 дка., поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, местност Слатина, землище Русе, предмет на АОС № 6031 от 15.07.2009 г., с начална тръжна цена 25000,00 лева, без ДДС, данъци и такси, които са за сметка на спечелилия участник, купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)