Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1080 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-3/11.01.2019 г. от „Великови 2014“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване за имот с идентификатор 63427.220.37 в м. „Бъзов дол“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.227.17 и 63427.216.28 – общинска публична собственост и 63427.220.10 – частна собственост / на заявителя / по първи вариант на трасета.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)