Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1080

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1080
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 65/14.07.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молби вх.№ ОС04/45/16.06.2006 г. от Пламен Иванов Стоянов и № ОС04/54/25.07.2006 г. от Атанас Димитров Петранков, общинският съвет реши:

Отказва извършване на продажба на общински имот, представляващ УПИ І-3183, кв.769 по ул.Шипка № 72 с площ 341 кв.м., предмет на АОС № 2932/04.06.1999 г., поради нецелесъобразност на разпореждането.