Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1080

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 114/19.10.2010 г. на Комисията по общинска собственост, решение № 1046, прието с протокол № 53/16.12.2010 г. на ОбС-Русе и молба вх. № ОС04/25/13.09.2010 г. от Йордан Пенчев Барбов от гр. Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе по ул. „Николаевска” № 109, в партера на жилищен блок „Толбухин”, представляващ обособен търговски обект, ПИ с идентификатор 63427.2.4886.5.120 със застроена площ 42,20 кв.м., заедно с 0,2689 % ид. части от общите части на сградата и от ОПС, съгласно АОС № 2566/01.02.1999 г., при начална тръжна цена 54 720 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)