Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1081 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 735/13.12.2021г. на ОС- Русе, прието с Протокол № 28/13.12.2021г Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие и при съответно такова за изменение на Решение № 236/15.04.2022г на Министерски съвет на Република България, да бъде сключено допълнително споразумение към Договор № 96-00-10/26.04.2022г. за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (вписан под № 2, том 16, дв. вх. рег.5312, вх. № 5470/10.05.2022г. в Служба по вписванията – гр. Русе) за промяна на образователната институция която ще ползва прехвърлената безвъзмездно в собственост от българската държава в полза на Община Русе сграда 63427.7.368.1, като вместо СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе да се чете/да се промени на „Център за специална образователна подкрепа – Русе (ЦСОП-Русе)“ навсякъде в сключения договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)