Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1081 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет реши:

Изменя Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. на Общински съвет – Русе като вместо текста в ред 4 «….с площ 16013 кв.м и построените в него сгради, с предоставени права на управление на Министерството на вътрешните работи, предмет на АЧДС 4109 от 27.03.2007 г.», да се чете: «…с площ 15 847 кв.м и построените в него сгради, с предоставени права на управление на Областен управител на област Русе, предмет на АЧДС 5469 от 23.04.2014 г.»
Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 535, прието с протокол № 24 от 24.04.2013 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)