Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1081 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, предл. 2 от ЗПУГДВМС, Общински съвет – Русе:
1. Отказва произвеждането на местен референдум по Подписка, съдържаща Предложение за провеждане на местен референдум в община Русе, внесено в Общински съвет – Русе с Писмо вх. № 49/25.01.2019г.

Настоящото решение подлежи на обжалване от лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 от ЗПУГДВМС или от областния управител на Област Русе пред Административен съд – Русе в 7-дневен срок от неговото обявяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)