Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1082 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 4 от Търговския закон, чл. 70, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 13, т. 4, чл. 23, ал. 1 и чл. 24 и чл. 31  от Наредба № 9 на ОбС –  Русе, Общинският съвет реши:

  1. Утвърждава класиране на кандидатите в процедурата за избор на член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, съгласно Протоколи за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за членове на съвета на директорите и за независим член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД (Приложение № 5), както следва:

Едуард Хубанов Хубанов – с 40,67 точки;

  1. Избира за член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, за срок от 3 години:

Едуард Хубанов Хубанов – с 40,67 точки;

  1. Съобразно Решение № 976, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе определя месечно възнаграждение в размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.
  2. Упълномощава кмета на Община Русе да подпише договор за управление с избрания член на съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД съгласно т. II, в едномесечен срок от приемането на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)