Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1082 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. При продажба на общински имоти по реда на чл.35 от ЗОС, попадащи в териториите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, началната тръжна цена се определя като предложената от лицензиран оценител цена се увеличи със следните коефициенти:
– За местностите Дрибак 1,2,3 и Дрибак 4,5 и 6 с Кп = 4;
– За местностите: Гълъбец, Касева чешма, Нови Халваджи, Папаз дере, Под Левента, Хайдук дере и Чаталест дол с Кп = 3;
– За местностите: Хаджигенова чешма, Караманлийка, Кону бунар, Астарджийка, Мерата, Батмиш и „Божанова ливада“ с Кп = 2;
– За всички останали с Кп = 1.
2. За местността Барбуков трап да се проведе процедура за окрупняване на общинските имоти и включването им в допустимия слой за подпомагане от ЕС за единица площ, като междувременно имотите се включат в регистрите за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ.
3. За местността Караач възлага на Кмета на Община Русе да се направи проучване на желаещите да закупят имоти за ферми с цел производство на растителна и животинска продукция.
4. Спира продажбите на общински земи от ОПФ до изготвянето на стратегия за управление, стопанисване и разпореждане на същите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)