Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1082

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1082
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:
    1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез конкурс на общински недвижим имот в град Русе, ул. „Канлъ дере” №15, представляващ УПИ VІІ –  69пп, с площ 1277,00 кв.м, описан в АОС №4663/05.07.2006 г., с начална конкурсна цена 38310,00 лева.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на конкурса след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило конкурса.