Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1082

Прието с Протокол № 54/27.01.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на ОбС – Русе и протокол №113/25.08.2010 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1 Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ – 726 с площ 860,00 кв.м. от кв.48 по действащия план на с.Ново село, Община Русе, предмет на акт №6283/05.08.2010 год. за частна общинска собственост, при начална тръжна цена от 5 230,00 лева, без включен ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
1.2. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ – 726 с площ 940,00 кв.м. от кв.48 по действащия план на с.Ново село, Община Русе, предмет на акт №6284/05.08.2010 год. за частна общинска собственост, при начална тръжна цена от 5 770,00 лева, без включен ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на участника спечелил търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповеди, с които да се определят спечелилите участници, цените, сроковете и условията за плащане и сключи договори за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)