Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1083 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Русе реши:

I. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +15 800 лв.

Обект: „Климатик инверторен 24 BTU, 4бр. за ДГ Русалка“+8 400 лв.

Обект: „Климатик инверторен 18 BTU за ДГ Снежанка“+2 600 лв.

Обект: „Климатик инверторен 12 BTU, 2бр. за ДГ Снежанка“+4800 лв.

§1015 „Материали“ -15 800 лв.

ДГ „Русалка“- гр. Русе -8 400 лв.

ДГ „Снежанка“ – гр. Русе -7 400 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

Всичко разходи държавна дейност: 0лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация”

§5205 „Придобиване на стопански инвентар“ +3 330 лв.

Обект: „Маса с размер 1500/2200/750 мм-3бр.“+3 330лв.

Всичко за дейност: + 3 330лв.

Всичко за функция: + 3 330лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване,

подпомагане и заетостта“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект: „Професионална електрическа фурна за ОП ОТСЖ“ +6396 лв.

Обект: „Хладилници за съхранение на хранителни продукти – 2 бр. – 6396 лв.

за ОП ОТСЖ“ /било 8834 лв.; става 2438 лв./

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

623 „Чистота“

Кметство Мартен

§1020 „Разходи за външни услуги“ -36 000 лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +36 000 лв.

Обект: „Специализиран автомобил за измитане на улици

за км. Мартен – употребяван“ +36 000 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

629 „Други дейности по опазване на околната среда”

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

ОП „Паркстрой“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Тракторна косачка за неравни терени – 2 бр. за ОП „Паркстрой“+34 000 лв.

Всичко за дейност: + 34 000лв.

Всичко за функция: +34 000лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ – 37 330 лв.

Всичко за дейност: – 37 330лв.

Всичко за функция: – 37 330лв. Всичко разходи местни дейности: 0лв.

III. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“

§1020 „Разходи за външни услуги“ +14 926 лв.

ОУ „Никола Обретенов“+14 926 лв.

§1098 „ Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -14 926 лв.

Община Русе -14 926 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

Всичко разходи по бюджета: 0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)