Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1083 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Агенцията за социално подпомагане в проектно предложение „Прилагане на социални иновации за повишаване на ефективното и ефикасно управление на социалните услуги в Република България“ (Social innovations development to enhance effectiveness and efficiency of social services management in Bulgaria —“BG-SIDES“) по Европейската програма за заетост и социални иновации „Изи“ 2014-2020.
2. Декларира осигуряването на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер до 111 761,70 лева за периода на проекта.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)