Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1083 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Открива процедура за приватизация на „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2570.5.63 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка две хиляди петстотин и седемдесет, точка, пет точка, шестдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ нежилищен имот с площ от 70,82 кв.м., заедно с 2,155% идеални части от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Гоце Делчев“ №22, блок 5, вход 1, етаж -1, предмет на АОС №8581/14.05.2018 г. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2570 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка две хиляди петстотин и седемдесет/.“
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)