Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1083

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1083
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 66/09.08.2006 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ 94КК/341/03.07.2006 г. на Кемал Мехмедов Ахмедов, общинският съвет реши:

Отказва извършване на продажба на общински имот, представляващ УПИ ІІ-2302 – за обществено обслужваща сграда, кв.593 по ул. Йосиф Хербст с площ 753,10 кв.м., предмет на АОС № 4368/07.03.2005 г., поради нецелесъобразността на разпореждането, с оглед необходимостта на имота за общински нужди.