Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1084 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т. 2 от Постановление №31 от 17.03.2022 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г., Общински съвет – Русе реши:

Утвърждава промяна на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет № 898, прието с Протокол №33/26.04.2022г., както следва:

Чл. 35, ал.1, т.1 За пътувания в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност

ФС „Детски ясли, ДМК и МОО“

Добавя се:

1. Росица Николова Христова – здравен медиатор – билети

2. Таня Николаева Исмаил – здравен медиатор – билети

3. Кирил Венциславов Ангелов – здравен медиатор – билети

ДГ „Снежанка“ – Русе

Отпада:

3. Велизара Великова Димитрова – касиер – билети

Добавя се:

3. Златинка Емилова Петкова – домакин – билети

Лицата имат право на транспортни разходи въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностната характеристика.

Чл. 35, ал.1, т.2 За пътувания от местоживеене до месторабота и обратно

ДГ „Роза“-с. Ново село

Добавя се:

1. Ралица Милчева Маринова – домакин – билети, новоназначена, местожителство с. Тетово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)