Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1084 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл. 10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:

Учредява безвъзмездно право на управление на Регионален исторически музей гр. Русе, за имот в гр.Русе, пл.”Възрожденски“, представляващ: Сграда – Пантеон на възрожденците със застроена площ 212 кв.м., с идентификатор 63427.2.5778.1 и обща застроена площ от 4422 кв.м., включваща стоманобетонова конструкция върху която е направен затревен насип с предназначение сграда паметник на културата, предмет на акт № 7238 за публична общинска собственост вписан под №157, том 15, н.д. 2951 в АВп.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)