Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1084

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1084
Прието с Протокол №   51/29.09.2006 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

    1. Дава съгласие за откриване на процедура по продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в град Русе, кв. Долапите, УПИ Х-606, кв. 60 по регулационния план на Долапите, с площ 716,00 кв.м, описан в акт за частна общинска собственост №3930/02.10.2002 г. с начална тръжна цена 5170 лева.
    2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
    3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.