Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1085 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Дейности, финансиране, перспективи

І. Какво е предвидено Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):

На територията на Община Русе към момента функционират три Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе), Ученическа спортна школа (ЦПЛР-УСШ – Русе) и Общежитие за средношколци – Русе (ЦПЛР-ОС – Русе).

В изпълнение на §18, ал. 2 от ЗПУО след приетото Решение №342, прието с Протокол №13/19.09.2016г. на Общински съвет – Русе, кмета на община Русе издаде Заповед №РД-01-3212/26.10.2016 г., с която се определи дейността по чл. 49 на съществуващите към него момент общински обслужващи звена. Същите продължиха да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа на личностно развитие.

С решение №422 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №17/19.01.2017 г. се приеха правилници за устройството и дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе и ЦПЛР – УСШ – Русе на територията на община Русе. Устройството и дейността на ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката.

Съгласно измененията в нормативната уредба през 2017 г. към дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ – Русе се добави дейност кариерно ориентиране и консултиране, като продължение на дейността и осигуряване на устойчивост на центъра за кариерно ориентиране (ЦКО) – Русе, създаден по процедура BG051PO0001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2009-2013 и по процедура BG051M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

 1. Дейности по Закона за предучилищното и училищното образование:

Чл. 49. (1) Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са за:

1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

2. кариерно ориентиране и консултиране;

3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;

4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;

5. педагогическа и психологическа подкрепа;

6. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.

(2) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, създадени по реда на този закон, които извършват:

1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

2. педагогическа и психологическа подкрепа;

3. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците по т. 1;

4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

(3) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и ученическите общежития, чиято дейност не се организира от училища.

(4) Центрове за подкрепа за личностно развитие са и астрономическите обсерватории и планетариуми.

(5) Устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми, както и на ученическите общежития по ал. 3 се уреждат с правилници, издадени от министъра на образованието и науката.

(6) Центровете за подкрепа за личностно развитие могат да извършват една или няколко от дейностите по ал. 1 и 3, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа, които могат да извършват само дейностите по ал. 2. Центровете за специална образователна подкрепа могат да извършват и дейностите по ал. 3 при необходимост и при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(7) Центровете за подкрепа за личностно развитие са общински, с изключение на центровете за специална образователна подкрепа по ал. 2, които са държавни и общински.

(8) Устройството и дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет.

(9) Устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

ІІ. Картината към момента началото на учебната 2022-2023 г.

ЦПЛРНаправление/ДейностПерсонал бройУченици бройГрупи брой
педагогическинепедагогически
Център за ученическо техническо и научно творчество База: Общинска собственостНаправления: Математика; Информатика; Информационни технологии; Английски език; Начално техническо творчество; Изобразително изкуство; Приложни изкуства; Машинно конструиране с „Лего“; 3Dмоделиране; Български език; Роботика; Гражданско образование. Забележка: За качествената подготовка на учениците се привличат и специалисти от ВУЗ и гимназии, като лектори (нещатен персонал). В подготовката на учениците са привлечени 20-30 нещатни ръководители на форми. От тях 3 са преподаватели от РУ „Ангел Кънчев”83120095 постоянни, 8 временни през учебната година и 25 временни през ваканционните дни
Кариерно ориентиране и консултиране: обучения по Програма за кариерно ориентиране, групови дискусии по теми от 30 филма за кариерно ориентиране в училищното образование, тренинги, форуми, състезания, решаване на въпросници и работа с интерактивни упражнения.5 кариерни консултанти110253 групови обучения; индивидуални консултации за кариерно ориентиране по заявка
Общежитие за средношколци

Дейности: 1.1Административно-управленска дейност: 1.1.1 Съпоставка с конкурентни ЦПЛР, залагане на дейности, гарантиращи привлекателност и мотивирано присъствие; – осигуряване с правоспособни кадри и необходими материално-технически средства; 1.1.2 Сформиране на педагогически екип мотивирани и квалифицирани възпитатели, обединени от общата цел за издигане рейтинга на ЦПЛР – Общежитие за средношколци; 1.1.3 Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива, насочени към ефективна УВР и благоприятен психоклимат за ползотворна дейност; – установяване практика на взаимопомощ и партньорство, чрез планиране на дейности на МО, комисии и др.; – планиране, честване на празници и мотивиране участието в тях; – създаване на нулева поносимост към недостатъчната дисциплинираност на учениците и лоши прояви; – урегулиране на дисбаланс в пълняемостта на групите; 1.1.4 Работа на ръководството и педагогическата колегия в посока на : – подобряване на събираемостта на средствата от месечните такси; – участие на ЦПЛР – Общежитие за средношколци в програми и проекти за финансиране; – неизявено желание за дарения от страна на родители с възможности; – създаване на лоби в местния парламент – Общински съвет; – повишаване на инициативността от страна на родителите за участие в живота на ЦПЛР – Общежитие за средношколци; – мотивиране заинтересоваността на навременна обратна връзка от страна на родителите; 1.1.5 Разработване на критерии и атестационни карти за оценка труда на педагогическия и непедагогическия персонал в рамките на ЦПЛР – Общежитие за средношколци и толериране стремежа към реализация на образователно-възпитателни дейности. 1.2 Образователно-възпитателна и социална дейност: 1.2.1 Прилагане на иновационни технологии от възпитателите: – разчупване рамките с нови методи и форми; – прилагане на интерактивно обучение, иновации; 1.2.2 Обособяване на ЦПЛР – Общежитие за средношколци като център на социални и културни изяви, разширяване връзките с обществената среда за популяризиране и фиксиране ролята му за гражданското възпитание на учениците за подкрепа и развитие на личностите им: – внедряване допълнителни форми на работа с учениците – планирано, по график, съгласувано с интересите на учениците и техните родители; – планиране разширяването на връзките с културните институции в града. 1.3 Квалификационна дейност: 1.3.1 Планиране вътрешноквалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите; 1.3.2 Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на конкурентоспособността и професионалното самочувствие; 1.3.3  Планиране на семинари за повишаване квалификацията на възпитателите за обогатяване формите на вътрешна и външна квалификация; 1.3.4 Активно участие във формите на квалификация, организирани от РУО; 1.3.5 Включване в Годишен план за повишаване на квалификацията, финансиран със средства от бюджета на общежитието. 1.4 Социално битова и финансова дейност: 1.4.1 Модернизиране на материално-техническата база с цел изграждане привлекателен облик на ЦПЛР – Общежитие за средношколци и пълноценен УВП: – обособяване с нужните дидактически пособия; – снабдяване с компютри за занятия в извънкласни форми; – осъвременяване и поддържане много добър облик на сградата. 1.4.2 Планиране разходването на средствата за ремонт по приоритети64,5613 постоянни групи на възрастов принцип
Ученическа спортна школаСпортни направления, разпределени в 16 школи: Волейбол; Хандбал; Спортно ориентиране; Карате; Лека атлетика; Тенис на маса; Вдигане на тежести; Спортна стрелба; Борба; Джудо; Бокс; Акробатика; Ушу; Плуване; Бадминтон; Футбол.. Забележка: ръководителите на школи изпълняват задължителна преподавателска норма 700 часа, от които 72 ч. индивидуална работа192948Децата са записани в една или няколко организационно-педагогически форми, разпределени в групи по равнища на подготовка. През ваканциите се формират временно действащи групи за работа с деца и ученици

ІІІ. Финансиране

РАЗПОРЕДИТЕЛИУТВЪРДЕН БЮДЖЕТПървоначален бюджет 2022 година
2019 година2020 година2021 година
ЦПЛР – ЦУТНТ377 360439 690494 294533 470
ЦПЛР – ОС288 437326 726339 729258 669
ЦПЛР – УСШ315 760368 850419 370446 656

Обобщение:

 1. Изводи от анализа:
  1. Община Русе има изградена и добре функционираща мрежа от звена за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците;
  2. Създадени са условия за модернизация, с цел постигане от учениците на знания и умения, актуално изпреварващи времето си, формиране на ценностни нагласи, развиващи способността на ученика да се адаптира към околния свят;
  3. Осъществен е гъвкав преход от заниманията в училище, към работа в извънучилищни форми;
 1. ЦПЛР – ОС – Русе е единствено на територията на Община Русе общежитие, чиято дейност не се организира от училища по смисъла на чл. 49 от ЗПУО. Общежитието координира образователно-възпитателния процес с учебната дейност и планове в средните училища и професионалните и профилираните гимназии, с цел с цел пълноценна образователно-възпитателна работа на учениците, проучва индивидуалните им потребности и удовлетворява интересите им съобразно учебните планове и свободното им време извън училище.

Общежитието повишава качеството на учебно-възпитателната работа, развива гражданското образование и възпитание, като система от дейности, насочени към мотивиране на учениците, създаване на модели на поведение и подготовка за активни и ангажирани личности. Работи индивидуално с напреднали и изоставащи ученици, защитава личностното достойнство на ученика и обогатява творческата дейност на възпитатели и ученици чрез прилагане на иновативни методи в във възпитанието и обучението на подрастващите. Утвърждава ролята на общообразователната подготовка, като основа върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество. Утвърждава работата на Клубовете по интереси, с цел развитие на социалното, нравственото, естетическото и физическо развитие на учениците. Подкрепяне на индивидуалността на ученика и самостоятелното изграждане на образовани и дееспособни личности.

 1. ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе удовлетворява индивидуалните потребности и интереси на децата и учениците в областта на хуманитарните, обществените, природо-математическите и приложно-техническите дисциплини и провокира желанието за личностна изява. Центърът осмисля свободното време на учениците чрез стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите способности на децата.

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе изготвя оптимален вариант на учебен план, съобразен с потребностите на учениците, непрекъснато актуализира формите на обучение и тяхното съдържание, съобразно обществените промени. Центъра създава условия за модернизация, с цел постигане от учениците на знания и умения, актуално изпреварващи времето си. Формира ценностни нагласи, развиващи способността на ученика да се адаптира към околния свят. Работи индивидуално с даровити деца, осигурява относително постоянен брой ученици, участвали в предходни години във форми към Центъра, което е показател за качеството на учебно-възпитателния процес.

По инициатива на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе се организират и провеждат традиционни състезания за ученици от І до VІІІ клас:

 • Коледно състезание по информатика – Целта на състезанието е да покажат творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен софтуер;
 • Великденско състезание по информационни технологии – Целта на състезанието е да покажат творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен софтуер.
 • състезание „Знам и мога“ – Предоставя възможност за творческа изява на учениците от начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката и изобразителното изкуство. Дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят постиженията си в обучението на учениците от начален етап.
 • Организиране Първи и Втори кръг на Национално състезание по информационни технологии за ученици 1-4 клас „IT Знайко“;
 • Провеждане на общински кръг на олимпиадата по информатика.

ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе организира и провежда ваканционни занимания, които осмислят свободното време на децата, провокират тяхната креативност и допринасят за развитието им в различни области на познанието: компютърни игри; техническо конструиране с „ЛЕГО“ – изработване на атрактивни модели с механично и дистанционно управление, придружени със звукови и светлинни ефекти; литературен клуб и филмотека, изобразително и приложно изкуство – акварелни техники, квилинг техника, рисуване върху стъкло, обемни фигури от глина, обемни фигури от восък, колажи; посещения на забележителности и музейни експозиции в гр. Русе.

Възпитаниците на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе са получили редица призови отличия от Национални и международни олимпиади, състезания и турнири.

С дейностите по кариерно ориентиране в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе от участниците се придобиват разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията за овладяването, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Придобиват се умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели; умения за себереализация на пазара на труда, усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата Формулират се ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и дългосрочни цели). Създава се кариерен план за лично и професионално бъдеще. Развива се способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – вкл. създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен маркетинг, умения за самопрезентаци

Всички форми и подбираните теми, методики и ресурси на работа на кариерните консултанти са съобразени и в съответствие с Програмата за кариерно ориентиране на учениците в училищното образование, разработени от експерти на МОН, прилагане на иновативни методи и добри практики в областта на кариерното ориентиране.

 1. ЦПЛР-УСШ – Русе: При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР-УСШ – Русе все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм.

Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР-УСШ – Русе е домакин на редица спортни прояви от националния и общински спортен календар. Наши възпитаница са сред водещите състезатели в училищните и клубни отбори. Изводи:

 • Свободният избор на детето и неформалното общуване в групата, прави ЦПЛР-УСШ – Русе привлекателно място за децата и учениците от Русе.
 • Работи се с деца от различни училища, на различна възраст, но с общи интереси, което ги кара да се възприемат като една общност. Участията в различните спортни прояви дават възможност децата да живеят заедно, да проявяват своя характер и същевременно да го променят, ако той не се възприема от групата.
 • Голяма роля за ефективността на работата в ЦПЛР-УСШ – Русе и реализацията на възпитателните възможности има личността и свободата на учителя. Учителите сами разработват програмите си за осъществяване на учебно-възпитателния процес в школите. Прилагат нови подходи и методи, които ги правят партньори на учениците, а не безспорни авторитети.
 • Работи се за професионалното ориентиране на учениците и много от тях продължават образованието си в университети със сходни на школите специалности. Уважението към различието, социалното сближаване, активното гражданско участие и междукултурния диалог са в основата на възпитателния процес.
 • Участието на директора и учителите в общински и национални форуми по проблемите на образованието, извънкласната работа и свободното време на децата с доклади, мнения и предложения допринасят за утвърждаването на тези центрове, като най доброто училище за личностното развитие на ученика в свободното му време и търсене на мястото им в образователната система
 1. Финансиране – Община Русе прилага политиката на обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностното развитие чрез дофинансиране и общински образователни и младежки програми, програми за спорт, провеждане на Ученически игри, превенции, здраве и социални дейности;
 1. Планиране – Оптимизирането на дейностите за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Русе, в съответствие с разпоредбите на Закона, налага координиране между всички образователни институции и органи на управление на централно и местно ниво с цел предотвратяване на двойно финансиране на услуги и дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)