Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1085 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“-Русе, част от недвижим имот-публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе, жк „Възраждане“ по ул. «Студентска» № 10, представляващ сгради с идентификатори: 63427.1.227.7 със застроена площ 172 кв.м. и 63427.1.227.8 със застроена площ 781 кв.м.-мултифункционална спортна зала и битови помещения, предмет на АОС № 1222/28.02.1997 г., вписан под № 165, том 23, н.д. 4963, вх. рег. № 10412/26.08.2010 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, при граници за целия имот: север-ул. „Студентска“; изток-ул. „Силистра“; юг и запад-РУ „Ангел Кънчев“.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за предоставяне на частта от имота.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)