Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1085 Прието с Протокол № 44/21.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 36/10.01.2019 г. на Комисията по общинска собственост и заявление с вх. № ОИ-10-82/18.07.2018 г., Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.154.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 279 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Хайдук дере“, с номер по предходен план: 378010, предмет на АЧОС № 8772/03.01.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 30, том 1, вх. рег. № 102/08.01.2019 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 8301,00 лв., без дължими данъци и такси;
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на:
поземлен имот с идентификатор: 63427.154.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 279 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Хайдук дере“, с номер по предходен план: 378010, предмет на АЧОС № 8772/03.01.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 30, том 1, вх. рег. № 102/08.01.2019 г., с начална тръжна продажна цена 8301,00 лв., без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)